Bekijk hier de meest recente update rond de coronamaatregelen in Klavier.

Ook in Klavier is er, onder bepaalde voorwaarden, opnieuw bezoek mogelijk. Een overzicht van die voorwaarden en meer info over de bezoekregeling vind je in het document hieronder.

Hygiënemaatregelen en social distancing blijven belangrijk. In situaties waar het handhaven van voldoende afstand niet haalbaar is, dient een mondmasker gebruikt te worden.

 • Leefgroepoverstijgende dagbesteding en activiteiten kunnen opnieuw georganiseerd worden. Daar waar haalbare en zinvolle activiteiten in of met één zelfde leefgroep te organiseren zijn, blijft dit een goed alternatief (zeker voor onze meer kwetsbare of oudere bewoners).

  Tijdens leefgroepoverstijgende activiteiten wordt de groepsgrootte aan de beschikbare ruimte aangepast zodat social distancing mogelijk is. Indien een afstand van 1.5 m tussen deelnemers en begeleiding niet mogelijk blijkt, zal begeleiding een mondmasker dragen (alsook bewoners bij wie dit haalbaar is). De gebruikte ruimtes worden nadien gedesinfecteerd.

  Bij het toekomen in het Ateljeeke wordt aan de deelnemers gevraagd dat zij meteen naar hun dagbestedingslokaal gaan, waardoor we een grote drukte in de gangen proberen te vermijden.

 • Cliënten die voor hun taken in andere leefgroepen of diensten moeten komen, mogen dit weer. In de leefgroepen vragen we wel dat zij een mondmaker dragen. Ook bijvoorbeeld rolstoelvervoer door bewoners mag opnieuw, mits de bewoner die de rolstoel duwt een mondmasker draagt.
 • Vervoer van cliënten uit verschillende leefgroepen is, indien nodig, ook opnieuw mogelijk. Indien cliënten hierbij te dicht bij elkaar zouden moeten zitten, wordt er aan hen gevraagd om een mondmasker te dragen. Cliënten uit eenzelfde leefgroep hoeven geen afstand te bewaren noch een mondmasker te dragen, want zij behoren tot dezelfde contactbubbel. Medewerkers dragen tijdens het vervoer van bewoners steeds een mondmasker.
  De contactoppervlakken van de wagens die leefgroepoverschrijdend gebruikt worden, zullen door de chauffeur telkens nadien gedesinfecteerd worden.
 • Vaste vrijwilligers kunnen hun activiteiten terug opstarten. Uiteraard dienen ook zij zich te houden aan de bestaande richtlijnen qua hygiëne, social distancing en het dragen van beschermingsmateriaal.
  Ook stages kunnen onder dezelfde voorwaarden weer van start gaan.
 • Bezoekers van bewoners zijn opnieuw welkom in de leefgroep zelf, wel vragen we om hen niet te ontvangen in de gemeenschappelijke ruimtes. Bezoek kan doorgaan op de kamer van de bewoner zelf, eventueel in een andere aparte ruimte op de leefgroep (nadien te desinfecteren) of in de tuin. Ten vroegste in september bekijken we of nog verdere versoepeling mogelijk is, bijvoorbeeld bezoekers weer in de gemeenschappelijke leefruimtes ontvangen. De situatie in ’t Zwart Goor en richtlijnen van de overheid zullen bepalen of we dan nog meer interactie met externen in de groep kunnen toelaten.
  Aan iedere nieuwe bezoeker vragen we éénmalig om op eer te verklaren dat zij ons verwittigen in geval van covid-19 ziektesymptomen bij zichzelf of één van hun gezinsleden.
 • Wat ook wegvalt is de beperking in de frequentie waarop bewoners naar huis kunnen gaan. Voortaan kunnen bewoners terug naar huis volgens het gewenste ritme. Ook hier vragen we éénmalig aan ieder opvangmilieu om op eer te verklaren dat zij ons verwittigen als de cliënt of één van de gezinsleden covid-19 ziektesymptomen zou vertonen of positief getest werd.
 • Deeltijdse bewoners of bewoners die de afgelopen maanden langdurig thuis verbleven, vragen we om opnieuw gebruik te maken van onze dag- en/of woonondersteuning. Wel vragen we dat deze cliënten éénmalig kort voordien op covid-19 getest worden (door de eigen huisarts) en dat we beschikken over het testresultaat vóór de terugkeer of heropstart in de leefgroep. Indien de test negatief is, dienen geen andere specifieke maatregelen genomen te worden. Indien de test positief is, zal het aanbod uitgesteld worden of de cliënt van de groep geïsoleerd worden.
 • Logeeropvang is ook opnieuw mogelijk. Deze cliënten dienen eveneens kort voor de logeerperiode aanvangt door de eigen huisarts op covid-19 getest te worden. De logeeropvang kan pas starten nadat het testresultaat gekend is en negatief blijkt. Nadien dienen geen andere specifieke maatregelen genomen te worden.
 • Vanaf heden zullen ook weer nieuwe opnames gebeuren. Deze nieuwe cliënten worden vóór opname door de eigen huisarts of verwijzende voorziening op covid-19 getest en pas bij ons opgenomen als het negatieve testresultaat gekend is. Na opname worden zij vervolgens – cf. de richtlijnen van het VAPH en de overheid – zo snel mogelijk door onze eigen medische dienst opnieuw getest. In afwachting van dit tweede testresultaat worden zij uit de gemeenschappelijke leefruimtes van de groep gehouden. Indien één van beide testen positief zou blijken, beslist directie de verdere aanpak in functie van de veiligheid van alle betrokkenen.

Alle bovenstaande versoepelingen zijn uiteraard afhankelijk van hoe de situatie binnen onze voorziening evolueert. Het is steeds mogelijk dat we tijdelijk de maatregelen opnieuw moeten verstrengen. Binnen Klavier zullen we aanhoudend de gezondheidstoestand van cliënten en medewerkers aandachtig blijven opvolgen, en waar nodig gericht testen en gepaste maatregelen treffen. Leefgroepen die omwille van een zieke bewoner of medewerker in verhoogde waakzaamheid worden geplaatst, zullen bijvoorbeeld opnieuw de deuren moeten sluiten en dus andere contacten weer tijdelijk moeten beperken.

Vandaar onze oproep om samen de bovenstaande versoepelingen met oog voor het welzijn van onze cliënten bedachtzaam te laten verlopen en zodoende het positieve traject binnen onze voorziening verder te zetten.

Versoepeling van de overstap tussen de thuissituatie en de voorziening

De versoepeling van de maatregelen zet zich gestaag verder. Nadat bezoek aan bewoners van de voorziening opnieuw mogelijk werd, de mobiele begeleidingen weer opgestart werden, de deelnemers van het dagcentrum stilaan terug kunnen komen, wordt het nu ook mogelijk om de eerste stappen te zetten in de normalisatie van de overstap tussen de thuissituatie en de voorziening.

De richtlijnen voorzien de mogelijkheid om vanaf 25 mei een gedeeltelijke en geleidelijke versoepeling van de overstap tussen voorziening en thuissituatie op te starten. De directie moet ten laatste tegen 15 juni duidelijkheid geven over mogelijkheden en modaliteiten, rekening houdend met een aantal voorzorgsmaatregelen. Een goed evenwicht tussen zorg voor de cliënt en veiligheid staat voorop.

Voor wie dat nog niet mogelijk is, moet een actief aanbod van alternatieve ondersteuning op afstand worden voorzien.

Zoals bij de vorige versoepelingen geldt dat evaluatie en bijsturing steeds mogelijk zijn. Bij ongunstige evoluties kunnen de versoepelde maatregelen teruggedraaid worden.

Op basis van de richtlijnen werd in Klavier een plan uitgewerkt in overleg met de gebruikersraad, het CPBW en de preventieadviseur. De medisch directeur en de directeur zorg  kunnen steeds uitzonderingen toestaan op onderstaande regels.

Volgens de richtlijnen van het VAPH is het mogelijk om onze werking van het dagcentrum en onze mobiele ondersteuning opnieuw op te starten.

Met oog voor de veiligheid van cliënten en medewerkers kan dit voor mobiele en ambulante begeleidingen starten vanaf maandag 18 mei 2020 en voorzien we de opstart van het dagcentrum op maandag 25 mei aangezien de organisatie en communicatie daar iets meer tijd vraagt.

We geven hieronder de algemene lijnen van de heropstart van het dagcentrum en mobiele en ambulante begeleidingen weer: