Update coronavirus

Ook in 't Zwart Goor is er, onder bepaalde voorwaarden, opnieuw bezoek mogelijk. Een overzicht van die voorwaarden en meer info over de bezoekregeling vind je in het document hieronder.

Versoepeling van de overstap tussen de thuissituatie en de voorziening

De versoepeling van de maatregelen zet zich gestaag verder. Nadat bezoek aan bewoners van de voorziening opnieuw mogelijk werd, de mobiele begeleidingen weer opgestart werden, de deelnemers van het dagcentrum stilaan terug kunnen komen, wordt het nu ook mogelijk om de eerste stappen te zetten in de normalisatie van de overstap tussen de thuissituatie en de voorziening.

De richtlijnen voorzien de mogelijkheid om vanaf 25 mei een gedeeltelijke en geleidelijke versoepeling van de overstap tussen voorziening en thuissituatie op te starten. De directie moet ten laatste tegen 15 juni duidelijkheid geven over mogelijkheden en modaliteiten, rekening houdend met een aantal voorzorgsmaatregelen. Een goed evenwicht tussen zorg voor de cliënt en veiligheid staat voorop.

Voor wie dat nog niet mogelijk is, moet een actief aanbod van alternatieve ondersteuning op afstand worden voorzien.

Zoals bij de vorige versoepelingen geldt dat evaluatie en bijsturing steeds mogelijk zijn. Bij ongunstige evoluties kunnen de versoepelde maatregelen teruggedraaid worden.

Op basis van de richtlijnen werd in ’t Zwart Goor een plan uitgewerkt in overleg met de gebruikersraad, het CPBW en de preventieadviseur. De medisch directeur en de directeur zorg  kunnen steeds uitzonderingen toestaan op onderstaande regels.

Volgens de richtlijnen van het VAPH is het mogelijk om onze werking van het dagcentrum en onze mobiele ondersteuning opnieuw op te starten.

Met oog voor de veiligheid van cliënten en medewerkers kan dit voor mobiele en ambulante begeleidingen starten vanaf maandag 18 mei 2020 en voorzien we de opstart van het dagcentrum op maandag 25 mei aangezien de organisatie en communicatie daar iets meer tijd vraagt.

We geven hieronder de algemene lijnen van de heropstart van het dagcentrum en mobiele en ambulante begeleidingen weer:

Zoals reeds aangekondigd op 15 april zullen alle cliënten en medewerkers binnen voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een eenmalige test ondergaan om eventuele besmetting met het corona-virus op te sporen. In overleg met het VAPH werd afgesproken om de testen bij cliënten en medewerkers uit te voeren in de week van 11 mei.

Uit de resultaten blijkt dat slechts bij een zeer klein aantal van de geteste bewoners en medewerkers een besmetting werd vastgesteld. De enkele bewoners met een positieve test worden opgevangen in het gebouw dat reeds enkele weken geleden vrijgemaakt werd om mensen met een coronabesmetting op een goede manier op te vangen. De bewoners  kunnen er op een veilige en zo aangenaam mogelijke wijze gedurende 14 dagen in een leefgroep met tuin verblijven.

Al is elke besmetting er – bij wijze van spreken – één te veel, kunnen we toch besluiten dat het algemene resultaat voor onze voorziening positief is. De grote inspanningen die iedereen de afgelopen weken geleverd heeft, hebben dit mogelijk gemaakt. Dus, een welgemeende en oprechte dank-u-wel aan alle medewerkers!

Zoals we reeds aangaven bij de aankondiging van de algemene screening: testen kan nuttig zijn, maar heeft anderzijds ook maar een relatieve waarde. Uit de resultaten van reeds doorgevoerde screenings binnen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg blijkt dat er zowel bij personeel als bij bewoners mensen positief testen die geen symptomen vertonen. Bij negatieve tests is er dan weer een belangrijk percentage dat vals negatief kan zijn. Tests zijn verder ook een momentopname: wie vandaag niet besmet is, kan dat morgen wel zijn. Het is en blijft dus uiterst belangrijk om verder in te zetten op de afgesproken hygiënische maatregelen.

Ondertussen en in de toekomst blijven we in ’t Zwart Goor onze huidige werkwijze aanhouden. Cliënten met vermoeden van besmetting worden zo snel mogelijk getest om ervoor te zorgen dat er geen onnodige, lange quarantainemaatregelen genomen worden. Deze werkwijze staat los van het algemene testonderzoek bij iedereen.

We merken ook dat de buitenwereld ons graag wil ondersteunen. We worden regelmatig benaderd door mensen die willen helpen of ons iets willen aanbieden. We zijn daar zeer dankbaar voor, maar moeten ook voorzichtig zijn. Ondermeer mensen die ons voedingswaren willen brengen, moeten wij teleurstellen: bijvoorbeeld zelf gebakken wafels van buitenstaanders kunnen we niet verdelen. Materialen die ongecontroleerd vanuit de buitenwereld binnenkomen, zouden onze maatregelen teniet kunnen doen.

Algemeen trachten we nog steeds de samenkomst van grotere groepen en de onnodige circulatie van mensen te voorkomen. We willen een eventuele verspreiding beperken en snel ingrijpen bij een vermoeden van besmetting.

Tot slot, samenvattend: wat betekent dit alles voor jou en je familielid in ’t Zwart Goor:

  • We vinden het belangrijk om de zorgcontinuïteit te blijven garanderen.
  • Alle verplaatsingen dienen maximaal vermeden te worden. Bezoek in de leefgroep zelf is voorlopig niet toegelaten. Meer informatie over de bezoekregeling vind je op het document hierboven.

Daarnaast zijn er nog een aantal algemene maatregelen die binnen ’t Zwart Goor gelden:

  • We vermijden het samenkomen van bewoners uit verschillende leefgroepen. Hierdoor worden dagbesteding in groep (o.a. Ateljeeke), groepsuitstappen en leefgroep vakanties geannuleerd. Er worden geen externe activiteiten opgezet. 
  • Medewerkers van ondersteunende diensten en vaste vrijwilligers blijven in de leefgroepen komen om de zorgcontinuïteit te garanderen. Dit wordt echter wel beperkt tot de dringende en strikt noodzakelijke interventies. Uiteraard wordt van hen gevraagd de nodige hygiënemaatregelen na te leven. Andere externen worden in de leefgroep de komende periode niet toelaten (kapper, pedicure, enz.).
  • De afgelopen weken werden richtlijnen rond handhygiëne e.a. hygiënemaatregelen regelmatig onder de aandacht gebracht. Deze blijven uiterst belangrijk in de preventie van besmettingen!
  • De koffiepot en blauwe klas, waar je normaal gezien iets kan komen drinken, zullen de komende periode gesloten zijn.

We blijven de evoluties op het vlak van de coronabestrijding verder nauwgezet opvolgen en passen indien nodig de maatregelen binnen onze voorziening verder aan.

Bij vragen aarzel dan niet om de sociale dienst of de directie te contacteren.

Met vriendelijke groeten

De directie van dvc ’t Zwart Goor